SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM,

 

MCHUNGAJI: ANGELINA MDADILA

Mungu alipomtuma Musa ili kuwatoa wana wa Israel Misri, Mungu huyo huyo  alikuwa anaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu alikuwa anataka kujitwalia Utukufu.

Kutoka 14:5 “Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia; na moyo wa Farao, na mioyo ya watumishi wake, iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu, nao wakasema, Ni nini jambo hili tulilotenda, kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena?

Unapo pokea uponyaji unapaswa kuwa makini kuulinda uponyaji wako kwa sababu shetani anapotoka kwa mtu huwa anarudi kuangalia kama pale ambapo ametoka umepajaza!. Lakini kama akirudi kwako na kukuta dhambi ndani yako anafurahi maana anarudi tena kwa nguvu kuliko hata mwanzo. Unapaswa kuwa makini kwa sababu ibilisi si mjomba wala shangazi yako.

Usijisahau unapopokea kitu kutoka kwa MUNGU, unapaswa kuwa na Adabu.

Kutoka 16:3 “Wana wa Israeli wakawaambia, Laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba; kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote.

Baada ya kuvuka usianze kuwaza ulikotoka, maana hata hapo ambapo unaona kuwa hakuna chakula, nguo wala chochote pana njia maana ni kwa kusudi la Mungu uko hapo.

Ukiwa na Ushirika na Roho atakuelekeza hatua kwa hatua.

Usije ukamchanganya Mungu, usiombe pesa kwa ajili ya kitu kingine na ukafanyia kitu kingine itakuwa ni sawa na umefanya kosa la jinahi kwa Mungu.

Mungu ANAWEZA, kama UMEMUOMBA jambo lolote lile USIWE na MASHAKA, unachotakiwa ni wewe KUAMINI tu  kuwa YEYE ANAWEZA, naye ATAKUTENDEA.

Unatakiwa kutii maagizo, kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu na kuishi maisha Matakatifu, hayo yatakusaidia kushinda dhambi katika maisha yako.

Wana wa Israel walipokuwa wanashushiwa mana na Mungu walikuwa wameambiwa kuwa kwa siku tano wachukue chakula cha siku moja moja na siku ya sita  wachukue cha siku mbili, lakini wao walikuwa wanachukua hata cha siku mbili siku zile walizoambiwa wachukue siku moja.

Kutoka 16:25-27 “Musa akasema, Haya, kuleni hiki leo; kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana; leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota; lakini siku ya saba ni Sabato, siku hiyo hakitapatikana.  Ikawa siku ya saba wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione.

Wana wa Israel walikosa utii, kwa sababu hiyo ikawafanya wakazunguke jangwani kwa miaka yote hiyo 40, waliteseka kwa sababu ya kuto kutii. Hivi  ndivyo ilivyo kwetu sisi leo tumepokea kutoka kwa Mungu tangu tulipo anza kuomba lakini yanashindwa kudhihirika kwa sababu ya kuto kutii kwetu

Kutoka 15:26 “Akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Ukitii sheria za Bwana hataweka tena magonjwa kwako.

Warumi 2:22-29 “Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi torati? Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika Mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria, lakini ukiwa mvunjaji wa sheria kutahiriwa kwako kumekuwa kutokutahiriwa. Basi ikiwa yeye asiyetahiriwa huyashika maagizo ya torati, je! Kutokutahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa? Na yeye asiyetahiriwa kwa asili, aishikaye torati, je! Hatakuhukumu wewe, uliye na kutahiriwa, ukaihalifu torati? Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara siyo ile ya nje tu katika mwili;  bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo, katika roho, si katika andiko; ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. ” 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *