Posts

MAMA ELIAKUNDA MWINGIRA – IBADA DEC 3 -2017

Zaburi 34:1-10 “Nitamhimidi Bwana kila wakati, Sifa zake zi kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, Wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, Na tuliadhimishe jina lake pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, Akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru, Wala nyuso zao hazitaona haya. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, Akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, Akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema; Heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana, enyi watakatifu wake, Yaani, wamchao hawahitaji kitu. Wana-simba hutindikiwa, huona njaa; Bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu cho chote kilicho chema. ”
Inapendeza kumshukuru Mungu kuliko hata kuomba, unapo onyesha moyo wa shukrani kwa Mungu ni sawa na unaruhusu Mungu afanye jambo jipya kwako, unapo onyesha moyo wa Shukrani kwa Mungu, unamfanya Mungu afanye mambo makubwa zaidi kwako.

Daudi alijifunza kuimba na kumtukuza Bwana na hiyo ikamfanya Mungu amfurahie, unapokuwa na moyo wa shukrani unamfurahisha Mungu.

Unapo msifu na kumtegemea, unamfanya kushawishika kufanya kitu kwako, unaruhusu Mbingu isilale kwa ajili yako. Daudi akasema “Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, Wanyenyekevu wasikie wakafurahi.” Usiangalie yanayo kuzunguka muinue Bwana nawe utamuona katika maisha yako.

Zaburi 34:3 “Mtukuzeni Bwana pamoja nami, Na tuliadhimishe jina lake pamoja.” Furahi na hao walio tendewa miujiza kwa sababu muujiza wako unakuja. Upendo unaleta uponyaji.

Usiangalie mazingira bali muangalie Mungu alivyo mkuu, Yeye ni wa UPENDO na wa REHEMA anaweza kukurehemu. 
Mungu wetu ni Mungu aliye hai anatenda maajabu kila iitwapo leo, inua sifa kwa Bwana usiangalie mazingira yanayo kuzunguka kuwa ni magumu kiasi gani, Mungu anajua shida yako na anaweza kukuponya. Daudi akasema “Nalimtafuta Bwana akanijibu, Akaniponya na hofu zangu zote.” Je! Wewe unamtafuta Bwana? Kama unamtafuta Bwana atakuponya.

Wewe unaye Mtumaini na kumngoja Bwana hakuna siku atakuacha uaibike, kaza macho yako kwa Bwana ipo siku ataiviringisha aibu yako nawe utashuhudia matendo makuu aliyo kutendea.

“Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, Akamwokoa na taabu zake zote.” Bwana amesikia mateso yako, na sasa zamu yako imefika atakutoa katika taabu zako, unatakiwa kumtumaini Yeye tu, hajawahi kushindwa na chochote, anaweza yote.

Zaburi 34:7 “Malaika wa Bwana hufanya kituo, Akiwazungukia wamchao na kuwaokoa.” Malaika wa Bwana wako kazini wako mahali ulipo ili kukuokoa, hutakufa bali utaishi, hautaaibika bali utaheshimika.
“Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema; Heri mtu yule anayemtumaini.” Katika kumtegemea Bwana hatakuacha kamwe. Kila inapoitwa leo utakuwa na wimbo mpya kinywani mwako, na utakuwa na ujasiri wa kusema Bwana ni mwema maana atakuwa mwema kwako. Ibilisi analijua hilo na ndio maana anakujaza uchungu ili usiweze kupokea Baraka zako. Nilipolitambua hilo niliamua kutoa machungu yote moyoni mwangu na kuamua kumuweka Yesu tu.
Toa machungu moyoni mwako, usimuweke mume, biashara au watoto katika moyo wako, ukifanya hivyo ni sawa na umeweka misumari katika moyo wako. Moyoni mwako muweke Yesu maana yeye hatakuumiza, na ndio maana akasema “mwanangu nipe moyo wako”, mpe moyo wako Bwana Yesu, maana yeye hataweza kukuumiza bali utakuwa salama.

Ukimuweka Yesu moyoni mwako utaweza kuwaza au kuona sawa sawa na vile ambavyo Mungu alikukusudia na ndipo utasababisha USTAWI katika maisha yako. Siku hizi kuna magonjwa mengi sana, kwa sababu ya msongo wa mawazo, ukiamua kumuweka Yesu moyoni mwako badala ya machungu na magonjwa kukaa ndani yako unakuwa na furaha na amani tele na unakuwa salama.
Mimi nilikuwa ni mtu anayejua kuweka vitu moyoni ila baada ya kuamua kumuweka Yesu moyoni mwangu sasa nina Amani na furaha tele, jaribu na wewe uone ya kuwa Bwana yu mwema.

MCHUNGAJI AIMANA DOMINICK – IBADA DEC 3 – 2017

Usipotangaza kuwa Yesu anaponya inamaana unausukumia mbali ule uponyaji wake, lakini unapotangaza kuwa Yesu anaponya unaruhusu ile nguvu ya uponyaji kukujia.
Kutoka 15:26 “ Akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa MIMI NDIMI BWANA NIKUPONYAYE”.

Mungu ametuhakikishia kwenye ahadi zake kuwa Yeye yupo ili kutuponya. Mungu hayupo ili kukuangamiza au ili kuharibu ndoa yako, bali yupo ili KUKUPONYA, kuponya ndoa yako, biashara yako, kazi zako na akili yako. Kama huyu MPONYAJI yuko kwa ajili yako basi wewe leo anza kutangaza UPONYAJI wako hata kabla haujatokea maana kadri unavyotangaza ndivyo unavyo harakisha kutokea kwake.

UPONYAJI sio kwa ajili ya jirani yako bali ni kwa ajili yako. Uponyaji wa Mungu kwako uko karibu sana zaidi ya unavyo fikiria, wewe unaona kama kuponya uko mbali kwa sababu umekuwa mwepesi kutangaza tatizo lako zaidi ya kutangaza UWEZA wa Mungu katika KUPONYA.
Kuanzia leo anza kutangaza kuwa Yesu ANAPONYA na utaona UPONYAJI ukitokea katika maisha yako.

Amri kutoka kwa Bwana Yesu ni sisi TUPONYEKE na si tuumwe, unatakiwa utangaze kuwa Yesu anaponya, kwa sababu kwa kadri unavyo endelea kutangaza ndivyo lile tangazo linavyo endelea kutimia kwako.

” KWA KUWA MIMI NDIMI BWANA NIKUPONYAYE.”  Hii ni AHADI ya Mungu kwetu sisi, mpango wake ni KUTUPONYA, unapaswa kuelewa hili katika akili yako; katika mazingira yeyote unayo pitia YEYE anasema kuwa anaponya, hata kama shida yako unaiona kuwa ni kubwa sana lakini bado unapaswa kujua kuwa YEYE ANAPONYA.

Uponyaji uko hapo hapo ulipo, lakini tatizo ni kuwa haupokei kwa sababu haujui ni jinsi gani unaweza kuutumia. Mfano:- Unaweza ukawa na simu ya mtu na hauwezi kuitumia, unaweza kushinda nayo tangu asubuhi hata jioni, hata kama inapesa lakini kama huwezi kuitumia hutaweza kufanya chochote hata kama unashida. Hivyo ndivyo ilivyo kwetu, kila mmoja wetu ana Roho Mtakatifu ndani yake, na anauwezo wa kuwasiliana naye, lakini wakati mwingine kwa sababu ya maneno ya wanadamu ya kushindwa waliyokwambia unaona kuwa haiwezekani, unapaswa kujua kuwa inawezekana; imba kuwa Yesu anaponya.

Kile unacho kitamani ni cha kwako ni wewe tu kujua kuwa hiki ni changu, YEYE anasema kuwa “NI MUNGU AKUPONYAYE” anatamani kukuponya, kwa nini hauponyeki? Tatizo ni mashaka uliyo nayo. Unapaswa kujua kuwa Mungu ANAWEZA yote.

SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM,

 

MCHUNGAJI: VICKY TEMU.

AHADI za MUNGU ni KWELI, Mungu akisema jambo HABADILIKI, akisema NITAKUBARIKI jua kuwa ATAKUBARIKI, akisema atakupa AFYA NJEMA hakuna ATAKAYE IZUILIA, akisema hutakufa kwa magonjwa ndivyo itakavyokuwa. Mungu hajawahi kuwa muongo, AHADI ZAKE ni KWELI.

Mungu alimbariki Ibrahimu kwa Baraka za kila aina, ndipo Ibrahimu akamuuliza Mungu je! Baraka hizi zote atazimiliki mjakazi wangu? Ndipo Mungu akamwambia kuwa atakaye miliki Baraka zake ni mwanaye atakaye toka katika viuno vyake. Mungu akamwambia Ibrahimu kuwa  uzao wake utakuwa kama nyota za angani, baada ya Mungu kumuahidi Ibrahimu kuwa atampa mtoto, ilipita miaka mingi sana; lakini Mungu alitimiza kile ambacho alimuahidi  Ibrahimu.

Ahadi za Mungu kwako ni Amina; na zitatimia haijalishi itapita miaka mingapi.

Kutoka 23:20-27 “Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea. Jitunzeni mbele yake, mwisikize sauti yake; wala msimtie kasirani; maana, hatawasamehe makosa yenu; kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukiisikiza sauti yake kweli, na kuyatenda yote ninenayo mimi; ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako, na mtesi wa hao wakutesao Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako, na kukufikisha kwenye Mwamori, na Mhiti, na Mperizi, na Mkanaani, na Mhivi, na Myebusi; nami nitawakatilia mbali. Usiisujudie miungu yao, wala kuitumikia; wala usitende mfano wa matendo yao; bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana, Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako, na maji yako; nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliye tasa, katika nchi yako; na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikilia, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. ”

Mungu amemtuma malaika mbele yako ili kukufikisha kule ambapo amekuandalia, kuna mahali ambapo Mungu amekuandalia palipo na Baraka zako, unapaswa kumsikiliza malaika aliyetumwa mbele yako.  Malaika tayari ameanza safari na wewe, hivyo unapaswa kuwa makini kwa jinsi unavyo enenda mbele zake usije ukamtia kasilani maana hata kusamehe.

Unaweza kumkasilishaje? Kwa tabia zako, malaika aliyeko mbele yako ni mtakatifu, hivyo na wewe unapaswa kutembea katika Utakatifu ili muweze kwenda pamoja. Amosi 3:3 “Je! Watu wawili waweza kutembea pamoja, wasipokuwa wamepatana?” huyo malaika kama utakuwa na tabia nje ya Utakatifu hamuwezi kupatana wala kutembea pamoja. Ili uweze kufika kule ambapo Mungu amekukusudia yakupasa ubadilike na kuishi maisha Matakatifu.

Huyo  malaika aliyeko mbele yako unapaswa kumsikiliza maana anamaelekezo ya ile njia uiendeayo. Unapo isikiliza sauti yake na kutenda yale Mungu ananena kupitia ile sauti ndipo Mungu atakuwa adui wa aui zako.

Yamkini ulikuwa unateswa na magonjwa, watu walikutendea uadui ambao huujui, ukishatembea vizuri na kusikiliza sauti yake, Mungu atakuwa adui wa adui zako na atakuwa mtesi wa hao wanao kutesa.

Wewe utanyamaza lakini yeye atapigana na wanao pigana nawe.

Kutoka 23:25 “Nanyi MTAMTUMIKIA Bwana, Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako, na maji yako; nami nitakuondolea ugonjwa kati yako.” kusudi kubwa tulilo itiwa huku duniani ni KUMTUMIKIA MUNGU.  Je! Wewe unamtumikia Mungu?

Kumtumikia Mungu haina maana kuwa lazima usimame madhabahuni na kuhubiri, la! Bali hata pale ulipo; ukisimama vizuri kwenye nafasi yako yeyote ile uliyopewa, wewe ni MTUMISHI wa Bwana. Hata ukiwa Baba au mama wa familia pia ni nafasi ambayo umepewa, hivyo unapaswa kuitumikia hiyo nafasi kwa uaminifu, kwa sababu ukitumika kwa uaminifu yeye anasema kuwa “atabariki chakula chako na maji yako naye atakuondolea magonjwa ndani yako”.

Kila Ahadi ya Mungu inamaagizo yake; Mara nyingi tumechelewesha Ahadi za Mungu kutimia katika maisha yetu kwa sababu ya kuto kufanya kwa bidii maagizo tuliyopewa, na kuto kusikiliza sauti ya Bwana.

Mungu hajawahi kushindwa na kitu chochote, ukiona Ahadi zako zinachelewa shida si Mungu bali ni wewe mwenyewe. Mungu akisema anasubiri ukifanye kile ambacho amesema, ukisimama kwenye nafasi yako na yeye atasimama kwenye nafasi yake ili kukubariki. Kumbukumbu 28:1 “Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani;”  

Zaburi 62:11 “Mara moja amenena Mungu; Mara mbili nimeyasikia haya, Ya kuwa nguvu zina Mungu,” Kama Mungu ndiye mwenye NGUVU, je! ni kitu gani kinashindikana kwake? Mungu ndiye aliyeumba Mbingu na nchi, na vyote vipo katika UWEZA WAKE, chochote unacho kihitaji kiko kwake. Mara nyingi tumetumainia nguvu zetu, za wanadamu au za dunia hii lakini hazijatusaidia kwa chochote.

 Mfano:- Mtu anaweza akawa anaumwa, akaenda Hospitalini na kuambiwa kuwa ugonjwa alionao hauwezi kupona, anapo rudi nyumbani anakaa na kusema kuwa anasubiria kufa tu! huu ni upumbavu.  Unapaswa kumtafuta yule aliye kuumba, YEYE anayejua mateso yako yote anajua kila kiungo chako. Mkimbilie YEYE ana NGUVU na UWEZO wa KUKUPONYA.

Mungu ni mwenye NGUVU hajawahi KUSHINDWA na chochote, shida ni kwetu sisi wanadamu maana tunamashaka na YEYE, Mtu anaweza kumwamini Daktari na si Mungu.

MUNGU ANA NGUVU NA UWEZA WOTE MWAMINI YEYE TU ATAKUWEZESHA.

 

SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM,

 

MCHUNGAJI: ANGELINA MDADILA

Mungu alipomtuma Musa ili kuwatoa wana wa Israel Misri, Mungu huyo huyo  alikuwa anaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu alikuwa anataka kujitwalia Utukufu.

Kutoka 14:5 “Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia; na moyo wa Farao, na mioyo ya watumishi wake, iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu, nao wakasema, Ni nini jambo hili tulilotenda, kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena?

Unapo pokea uponyaji unapaswa kuwa makini kuulinda uponyaji wako kwa sababu shetani anapotoka kwa mtu huwa anarudi kuangalia kama pale ambapo ametoka umepajaza!. Lakini kama akirudi kwako na kukuta dhambi ndani yako anafurahi maana anarudi tena kwa nguvu kuliko hata mwanzo. Unapaswa kuwa makini kwa sababu ibilisi si mjomba wala shangazi yako.

Usijisahau unapopokea kitu kutoka kwa MUNGU, unapaswa kuwa na Adabu.

Kutoka 16:3 “Wana wa Israeli wakawaambia, Laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba; kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote.

Baada ya kuvuka usianze kuwaza ulikotoka, maana hata hapo ambapo unaona kuwa hakuna chakula, nguo wala chochote pana njia maana ni kwa kusudi la Mungu uko hapo.

Ukiwa na Ushirika na Roho atakuelekeza hatua kwa hatua.

Usije ukamchanganya Mungu, usiombe pesa kwa ajili ya kitu kingine na ukafanyia kitu kingine itakuwa ni sawa na umefanya kosa la jinahi kwa Mungu.

Mungu ANAWEZA, kama UMEMUOMBA jambo lolote lile USIWE na MASHAKA, unachotakiwa ni wewe KUAMINI tu  kuwa YEYE ANAWEZA, naye ATAKUTENDEA.

Unatakiwa kutii maagizo, kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu na kuishi maisha Matakatifu, hayo yatakusaidia kushinda dhambi katika maisha yako.

Wana wa Israel walipokuwa wanashushiwa mana na Mungu walikuwa wameambiwa kuwa kwa siku tano wachukue chakula cha siku moja moja na siku ya sita  wachukue cha siku mbili, lakini wao walikuwa wanachukua hata cha siku mbili siku zile walizoambiwa wachukue siku moja.

Kutoka 16:25-27 “Musa akasema, Haya, kuleni hiki leo; kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana; leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota; lakini siku ya saba ni Sabato, siku hiyo hakitapatikana.  Ikawa siku ya saba wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione.

Wana wa Israel walikosa utii, kwa sababu hiyo ikawafanya wakazunguke jangwani kwa miaka yote hiyo 40, waliteseka kwa sababu ya kuto kutii. Hivi  ndivyo ilivyo kwetu sisi leo tumepokea kutoka kwa Mungu tangu tulipo anza kuomba lakini yanashindwa kudhihirika kwa sababu ya kuto kutii kwetu

Kutoka 15:26 “Akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Ukitii sheria za Bwana hataweka tena magonjwa kwako.

Warumi 2:22-29 “Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi torati? Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika Mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria, lakini ukiwa mvunjaji wa sheria kutahiriwa kwako kumekuwa kutokutahiriwa. Basi ikiwa yeye asiyetahiriwa huyashika maagizo ya torati, je! Kutokutahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa? Na yeye asiyetahiriwa kwa asili, aishikaye torati, je! Hatakuhukumu wewe, uliye na kutahiriwa, ukaihalifu torati? Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara siyo ile ya nje tu katika mwili;  bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo, katika roho, si katika andiko; ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. ” 

 

 

MAMA ELIYAKUNDA MWINGIRA – IBADA NOV 26 – 2017

Zaburi 103:3 “Akusamehe maovu yako yote, Akuponya magonjwa yako yote, ” Mungu akikusamehe anakuponya na magonjwa yako yote, leo ni siku ya kusamehewa na kuondolewa magonjwa.

Zaburi 103:8 ” Bwana amejaa HURUMA na NEEMA, Haoni HASIRA upesi, ni mwingi wa FADHILI. ” Baba yetu wa Mbinguni ni wa HURUMA na NEEMA, na kwa sababu ya HURUMA na NEEMA zake ameizuia hasira yake isituangamize kwa sababu ya dhambi na uovu wetu, Mungu aliye Baba yetu anatupenda na kwa sababu hiyo amekwisha kutusamehe.

Fungua moyo wako na usiangalie yale yanayo kutesa, maana Mungu anaweza kukuponya ameizuia hasira yeke isiwake juu yako ili akuponye leo.

Mungu anapo samehe dhambi zetu anatuponya na yale yanayo tutesa.

SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM,

 

MCHUNGAJI: BETSON KIKOTI.

Ili uweze kuvuka Ng’ambo kuna mambo ambayo unatakiwa ufanye.

Mwanadamu ameumbwa na Mungu ili awe na UHUSIANO wa karibu na YEYE na pia awe na UHUSIANO na Mungu, ni hatari kama utasema kuwa una uhusiano na Mungu kama huna uhusiano na Mwanadamu.

Luka 2:52 “Naye Yesu akazidi kuendelea katika HEKIMA na KIMO, AKIMPENDEZA MUNGU na WANADAMU” Bwana Yesu kwa kuwa alitoka kwa Mungu hivyo alichukua hekima yote ya Mungu ili kuileta kwetu sisi wanadamu. Kristo alimpendeza Mungu na wanadamu, huwezi kumpendeza Mungu na ukaacha wanadamu.

Mtu yeyote anaweza kuwa mbaya na wewe ukaona kuwa ni mbaya, unapaswa kutambua kuwa huyo yupo hapo ili kukutengeneza wewe.

Kinacho sababisha watu wakutane wapendane na hata kuoana ni Mungu mwenyewe, lakini kile kinacho anza baada ya kuwa kwenye ndoa lamda kama ni chuki au kugombana si cha kutoka kwa Mungu bali ni kutoka kwa ibilisi. Unaweza ukasema kuwa uliyenaye si wa kwako kwa sababu anatabia Fulani mbona ulipo muona mwanzo ulimpenda? Unapaswa kujua kuwa ni wa kwako; hicho kilicho ingilia si cha kutoka kwa Mungu, lakini Mungu aliruhusu hilo ili mponyane kwani ninyi si malaika.

Hivyo mke anaweza akamponya mume na mume akamponya mke, na ndio maana Mungu anasema tuwe na Uhusiano na YEYE ili atupe HEKIMA ya kuweza kukaa na wanadamu. Mungu alivyo waunganisha alijua kuwa mnaweza kuponyana na ndio maana aliruhusu mkaoana.

Kila mtu amepewa kipawa chake kipo ndani yake lakini kimefunikwa na tabia za kuzaliwa au za kujifunza, ili kipawa chako kiweze kuonekana ndani yako unapaswa kujua ni tabia gani ambayo haifai ndani yako na uiache.

Isaya 41:6 -7 “Wakasaidiana, kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake; Uwe na moyo mkuu.  Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fuawe, akiisifu kazi ya kuunga, akisema, Ni kazi njema; naye akaikaza kwa misumari isitikisike.” Kwa Kipawa ulicho nacho jipe moyo mkuu, songa mbele na usikate tamaa, kwa nini kuna kukata tamaa?

Kuna vipawa mbalimbali huku duniani, kuna waalimu, madaktari, ma injinia na  n.k. wote wapo ili kufanya kazi yao waliyo itiwa na kwa moyo, lakini kama huyo mtu ambaye yupo katika kipawa Fulani na akifanya kazi yake kwa kusukumwa bali kwa ule msukumo wa ndani yake. lakini kwa yule ambaye hana msukumo wa hiyo kazi anafanya ili apewe mshahara, Mbinguni hawaangalii wewe unafanyaje kazi na kupokea mshahara bali wanaangalia ule msukumo wako wa ndani  ili kukamilisha kusudi la Mungu.

Kila mtu amepewa Karama kulinga na Roho Mtakatifu alivyogawa, hivyo Kipawa ulichonacho wewe si alichonacho mwingine, Kila mtu anasehemu yake. Tukijua hilo hatutaweza kushambuliana sisi kwa sisi kwani kila mmoja atajua nafasi yake na atajijua kuwa yeye ni kiungo cha Kristo hivyo atakuwa yuko tayari kukamilisha kwa sehemu yake na tutapendana na si kugombana.

Vipawa vya kiroho hakuna kilicho Bora zaidi ya cha mwingine, lakini tunaweza kufika hapo kwa sisi kwa sisi kuombeana na kupendana pia. Mungu akatujaalie kuheshimiana sisi kwa sisi kwa maana hatuna vipawa vinavyo fanana. Unapo muona mwenzako anafanya kitu kikubwa kuliko wewe unapaswa umuombee na si kumuonea wivu.

 

SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM,

MCHUNGAJI: BETSON KIKOTI.

SOMO: NAMNA YA KUFIKA NG’AMBO:

KIPAWA ulichopewa na Mungu na UTENDAJI wa kazi: 
Kipawa ulichopewa na Mungu ndio namna ya kukusaidia wewe kuvuka kwenda ng’ambo yaani kuweza kukufikisha kule ambapo Mungu amekukusudia. Mungu alimpa mtu KIPAWA ili iwe ni namna yake ya kuweza kufika kule ambapo YEYE amemkusudia.
Kila mtu ana KIPAWA alichopewa na Mungu, ambacho ndio kinaitwa msukumo wa ndani, ukikitumia hatakama ukiwa unapata hasara kwa hilo jambo ambalo unalifanya hutaiona hiyo hasara bali utakuwa unataka kutimiza kile ambacho Mungu amekusudia ufanye.

Warumi 12:6 “Basi kwa kuwa tuna KARAMA zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe Unabii kwa kadiri ya Imani; “ 
Kila mtu amepewa KIPAWA chake na Mungu, inawezekana mtu akawa Mchungaji akasimama na akahubiri mtu Fulani asipokee, akasimama Askofu na akahubiri yule ambaye hajaelewa akaelewa. Akaja kutoa ushuhuda ya kuwa alipo Hubiri Askofu alifunguliwa, wewe Mchungaji unaanza kukasirika na kusema kuwa kwa nini nilipo hubiri mimi hakupokea?. Unapaswa kuelewa kuwa kila mtu amepewa KIPAWA chake na Mungu.

Kuna watu wengine katika Kanisa anapenda Mchungaji Fulani asimame na hapendi mwingine asimame, anapo ona kuwa amesimama yule ambaye hapendi asimame, ndipo anaanza kusema “mmh! Leo kazi ipo”. Acha kumdharau mtu mwingine, kwa sababu huwezi kujua kuwa huyo unaye mdharau ndio amebeba UPONYAJI wako.

Mwanadamu ameumbwa ili awe na uhusiano na Mungu na wanadamu wengine pia.
Luka 2:52 “Naye Yesu akazidi kuendelea katika HEKIMA na KIMO, AKIMPENDEZA MUNGU na WANADAMU” 
Ili tuweze kuvuka Ng’ambo (yaani kufika kule ambapo Mungu ametukusudia) lazima tuwe na UHUSIANO MZURI na Mungu na wanadamu pia. Watu wengi wamekuwa wakitamani kuwa na UHUSIANO mzuri na Mungu lakini hawataki kuwa na UHUSIANO mzuri na watu walio umbwa kwa sura na mfano wake.
Mtu yeyote aliye na uhusiano mzuri na Mungu lazima atakuwa na uhusiano na wanadamu kwa sababu mwanadamu yuko Duniani kwa sababu ya Mungu.

Mwanadamu pia aliye kuwa karibu na wewe anaweza kuwa ni muujiza wako awe mbaya au mzuri. Mfano: unakuta mtu mmoja anauhusiano mzuri na Mungu lakini kuna baadhi ya watu anawachukia, ukitaka kuvuka ng’ambo unapaswa kumpenda jirani yako awe mbaya au mzuri.

Unapaswa kumpenda jirani yako kwa ukweli kutoka ndani ya moyo wako, hata kama alikuwa anakusumbua au ni mbaya kwako, unapo onyesha UPENDO wa kweli kwake Roho wa Kristo atamshuhudia kuwa anacho kifanya si kizuri, ndipo ataamua kuacha na kuja kukuomba msamaha, na ndivyo mtaweza wote kuvuka ng’ambo, yaani kufika kule ambapo Mungu amekukusudia.
Sisi kama Kanisa tumepewa UPENDO; dhuluma na mateso hayatoki kwa Mungu na wala si kwa ajili yetu.

Kinacho sababisha watu wakutane wapendane na hata kuoana ni Mungu mwenyewe, lakini kile kinacho anza baada ya kuwa kwenye ndoa lamda kama ni chuki au kugombana si cha kutoka kwa Mungu bali ni kutoka kwa ibilisi. Unaweza ukasema kuwa uliyenaye si wa kwako kwa sababu anatabia Fulani mbona ulipo muona mwanzo ulimpenda? Unapaswa kujua kuwa ni wakwako hicho kilicho ingilia si cha kutoka kwa Mungu, lakini Mungu aliruhusu hilo ili mponyane kwani ninyi si malaika.

Mtu yeyote anaye kutesa, na kukusumbua, unaye mchukia na kumuona mbaya kwako ndiye muujiza wako na yuko ili kukuponya wewe ili uweze kuvuka ng’ambo. Haijalishi huyo mtu ni mkubwa au mdogo, lakini akisha kuwa mwiba kwako usikate tamaa haraka, jiulize kwa nini amekuwa mwiba kwako? Ukiona mtu amekuwa mwiba kwako jua kuwa atakuvusha mahali, maana atakusababisha uende mbele za Mungu ili kuomba, naye Mungu atakwambia ufanye nini ili uweze kujiponya na uweze kumponya na huyo mtu.

Utakapo ingia katika maombi na kulia kwa ajili yake yale machozi ya kweli kabisa yanaenda moja kwa moja kwa Mungu, na ndipo utakapo ona dalili kwa yule mtu hatakama akiendelea kukusumbua lakini wewe ndani yako utakuwa na Amani.

Kwa nini kuna kele nyingi, vurugu na kuto kuelewana katika kanisa,? Kwa sababu watu wamekuwa na ile ahali ya kubeba madhaifu ya mtu mwingine na kutembea nayo. Unapo mchukia mtu anapokufanyia mabaya, unachukua ule ubaya wake unatembea nao, unaendelea kuteseka wewe wakati huyo mtu uliye mchukia yeye analala usingizi wewe unabaki kuteseka, na mbele za Mungu unaonekana wewe unahatia. Kwa sababu Biblia inasema “wasemaehe adui zako na waombee wanao kuudhi.

1 samweli 2:26 “Na yule mtoto, Samweli, akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana, na kwa watu pia.”

Je! Ulishawahi kuchukia viungo vyako? Kama hujawahi kuvichukia kwa nini unamchukia mwenzako? Biblia inasema sisi ni viungo vya Kristo, sasa inakuwaje unachukia kiungo mwenzako?. Tujifunze kupendana maana sisi sote ni viungo tukiukamilisha mwili wa Kristo.

SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM,

 

MCHUNGAJI: AIMANA DOMINICK.

SOMO: CHANGANYA IMANI YAKO NA NGUVU YA MUNGU ILI KILE UNACHO KITARAJIA UWEZE KUPOKEA:

Lolote utakalo lisikia kutoka kwa Bwana ukaamini kuwa ni la kwako unahaki ya kulipokea, ili uweze kupoke kuna kazi unatakiwa kufanya, unapaswa kuchanganya Imani yako na kile ulicho kisikia ili uweze kukipokea. Usipo changanya imani yako na NGUVU ya Mungu hutaweza kupokea kile ambacho unakitarajia.

Kila Neno unalo lisikia kutoka kwa Bwana lina Nguvu ya uwezesho wa kuweza kuthibitisha hilo Neno, ni kazi yako wewe kuchanganya imani yako ili liweze kutokea.

Watu wengi wanapata shida kwa maana wanasikia Neno kutoka Madhabahuni na kupokea, lakini ikifika mahali pa kuchanganya Imani na lile Neno ili liweze kutokea hapo ndio shida.
Unakuta mtu ana Amini kile ambacho amesikia lakini ndani yake kuna mashaka ya kuwa je! Kisipotokea? Mtu akiwa na mashaka ndipo anaacha kuamini na hilo alilo lisikia haliwezi kuwa lake.
Imani ni kuwa na hakika ya kile unacho kitarajia, changanya Imani yako na kile ambacho umekisikia ili kiweze kuwa cha kwako.
Neno lolote utakalo lisikia likiingia ndani yako hilo ni la kwako na Mbingu imeruhusu, lakini kwa nini hupokei? Kwa sababu hujachanganya imani yako na kile ulicho kisikia hivyo haikuweza kutokea.
Ukipokea Neno kutoka kwa Bwana na kuchanganya hilo Neno na Imani yako unapata usaidizi uliopo ndani ya hilo Neno ili liweze kuthibitika.

Jambo linapotokea katika ulimwengu wa Roho unatakiwa kulichochea kwa kutamani kulipokea mpaka litokee katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini watu wengi wanakuwa na mashaka kwa sababu ibilisi anawaambia kuwa je! usipo pokea? Hivyo mashaka yanaingia na ndipo anashindwa kupokea.

Unakuta mama amesikia Neno kutoka Madhabahuni kuwa hata jifungua kwa upasuaji, anapofika Hospitalini na Daktari anaposema kuwa unatakiwa ufanyiwe upasuaji, badala ya kuweza kusimamia lile Neno ambalo aliambiwa, anaanza kuwa na mashaka ya kuwa kama akimwambia Daktari na isipokuwa!, mwisho wa siku anakubaliana na kile Daktari anasema, inamaana kuwa mtu huyu ameshindwa kuchanganya imani yake na lile Neno alilo lipokea.

Hakikisha kile ambacho umesikia na ukatamani kiwe cha kwako unakichochea na kuchanganya na imani yako ili kiwe cha kwako maana hiyo Imani ina uwezesho wa kulisababisha hilo ulilo lipokea litimie.

Waebrania 4:2 “Maana ni kweli, sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia.” 
Ujumbe ambao wamesikia ulikuwa ni mmoja kati ya Waebrania na wale wengine, kwa Waebrania ukawa na maana lakini kwa wale wenzao haukuwa na maana. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu kwao hawakuchanganya na Imani hivyo ujumbe ule haukuweza kuzaa MATUNDA.

Ujumbe wowote utakao usikia na usipo uchanganya na Imani yako hauwezi kupokea, usiseme kuwa haukuwa ni wa kwako, la! Ulikuwa ni wa kwako ila ni kwa sababu hukuchanganya na imani na ndio maana haukuweza kupokea.

Kila Neno la Mungu linapotoka, ukasikia na ukaanza kuchanganya na Imani yako lazima kile kitu kitokee kwako, Mungu wetu yuko juu ya vyote, yeye ni Alfa na Omega atakisimamia kile ambacho amekusudia kiweze kutokea kwako.

SEMINA YA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM.

 

MCHUNGAJI: AIMANA DOMINICK.

Usisubiri watu wakutangazie NEEMA jitangazie wewe mwenyewe, ni sawa na UPENDO, usisubiri watu wakupende jipende wewe mwenyewe, ukianza kujipenda ule UPENDO wa Roho Mtakatifu ulio ndani yako utavuta wengine na wataanza kukupenda. Ukiona watu hawakupendi jua kuwa hujipendi wewe mwenyewe.

Ukiona biashara yako HAISTAWI na KUCHANUA ujue kuwa hujaipenda, kwa sababu ukiipenda; ule UPENDO utavuta watu kuja kwako. Kile unacho taka kiwe kama vile unavyo taka kionyeshe UPENDO, kwa sababu kwa kiasi kile kile unavyo kipenda ndivyo kitakavyokuwa vivyo hivyo; ukiipenda ndoa yako itakuwa na UPENDO na FURAHA.

Ukiwa na ushirika na Roho Mtakatifu utakuwa na UPENDO na itakuwa kwako ni rahisi kuuona Mtembeo wa Mungu katika maisha yako, kama huna UPENDO hutaweza kutembea na Mungu. Biblia inasema aliye pungukiwa na Hekima na aombe, lakini unaweza ukafunga na ukaomba na Mbingu ikiona kuwa hauna UPENDO kamwe hutaweza kupokea.

UPENDO wa Mungu haukai kwa mtu mwenye manung’uniko au kutokufanya kazi ya Mungu, bidii yako ndiyo itakayo kufanya wewe uweze kupokea roho ya HEKIMA na UFAHAMU na kwa kupitia UPENDO ndipo ROHO SABA za Mungu zitakaa kwako kwa sababu UPENDO ni kama sumaku ya kuweza kuvuta hizo Roho saba za Mungu ndani yako.

Kubali kuwa na msamaha ndani yako, usiruhusu moyo wako ukaumia kwa kuto kusamehe, ulinde sana moyo wako kuliko kitu chochote kile uwezacho kukilinda. Weka fensi ya upendo wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako, Upendo unasukuma nje kilicho kibaya na kuvuta kilicho chema; Usiporuhusu UPENDO ukae ndani yako utakuwa ukishikilia watu na kubaki na maumivu, lakini ukiruhusu UPENDO wa Mungu ukae ndani yako hata mtu yeyote akikuumiza hutaweza kumshikilia bali utamsamehe na wewe utabaki na Amani moyoni mwako.

Weka fensi ya Upendo ndani ya moyo wako ili kuweza kusukumia nje yale ambayo ni mabaya na kuvuta yaliyo mazuri. Usipoweka fensi ya Upendo ndani yako utaishia kwenye maumivu tu.

Usije ukasema kuwa unatembea na Mungu na huku umezira au unasengenya watu wengine, hapo hakuna Mtembeo wa Mungu. Hakikisha wakati wote unakuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu ili UPENDO wa Mungu usipungue ndani yako.

Yohana 15:9 -17“Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu; kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu, na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, Mpendane, kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu, mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa; kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake; lakini ninyi nimewaita rafiki; kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi; nami nikawaweka mwende mkazae matunda; na matunda yenu yapate kukaa; ili kwamba lo lote mmwombalo Baba kwa jina langu awapeni.  Haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. 

Hii ni Amri ambayo Bwana Yesu alitupa ya kwamba TUPENDANE, matamanio yake ni kuwa sisi tuweze kukaa katika PENDO lake, kama hatutakaa katika PENDO lake na kuzishika Amri za Baba yake kamwe hatutaweza kuzaa MATUNDA na yakakaa. Haiwezekani katika jambo lolote ukazaa matunda ambayo yatakupa kuomba lolote kwa Baba ukapewa pasipo kudumu katika PENDO lake.

Usipokaa katika PENDO lake ambalo alikuwa yuko tayari kujitoa kwa ajile yetu, sahau kuzaa Matunda, na kama hakuna kuzaa Matunda hata ukiomba maombi yako hayataweza kujibiwa. Mwaka huu ni wakujibiwa maombi, lakini kuna kanuni unapaswa kufanya ili uweze kujibiwa hayo maombi yako. Kanuni hiyo ni ipi? Ni lazima uzae MATUNDA na hayo MATUNDA yapate KUKAA ndipo UOMBE LOLOTE kwa Baba ndipo utapewa.

Hakikisha unakaa katika PENDO lake, utakaaje katika PENDO lake? Lazima ushike Amri zake, kwa maana kwa jinsi unavyoshika amri zake ndivyo unavyo kaa katika UPENDO.

Yohana 15:12 “Amri yangu ndiyo hii, Mpendane, kama nilivyowapenda ninyi.” Amri hii anataka Tupendane sisi kwa sisi, Tukipendana hatutaumizana, ukimpenda mtu hutaweza ukamsengenya, yeyote mwenye UPENDO hataweza kumsengenya kiongozi wake awe mkubwa au mdogo. Hata kama unaona  mapungufu mengi kwake huruhusiwi kumsenyenya wala kumsema Kiongozi wako bali unapaswa kumwombea, unapo mwombea maombi yako yanasogezwa katika kiti cha enzi na ndipo unazidi kusogezwa kwenye UPENDO .

Unataka kutembea ndani ya Mtembeo au unataka uwekwe nje ya Mtembeo? Maamuzi ni yako.

Ukikaa katika huo UPENDO  wake YEYE anasema “Siwaiti tena watumwa; kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake; lakini ninyi nimewaita rafiki; kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu.” Je! Bwana Yesu akiwa rafiki yako unadhani utakuwa mtu wa namna gani, ni lazima utakuwa mtu MKUU na wa kuheshimika, hata watu  watabaki kukushangaa nini kimetokea kwako.

Yohana 15:16 “Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi; nami nikawaweka mwende mkazae matunda; na matunda yenu yapate kukaa; ili kwamba lo lote mmwombalo Baba kwa jina langu awapeni. ” Sio sisi tulio mchagua bali ni yeye alituchagua na kutuweka tukazae MATUNDA na hayo MATUNDA yetu yakikaa tutaomba lolote kwa BABA wa Mbinguni naye ATATUPA.

Je wewe umezaa matunda mangapi kwake ili ukiomba maombi yako yapate kujibiwa?

Ni matunda gani anayo yasema?

Wagalatia 5 :16-18 “Basi nasema, Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria.” Unapo ongozwa na kutenda kwa UPENDO hutaongozwa tena na sheria, tangu Bwana Yesu alipotuletea Neema tulitoka kwenye sheria na kuingia kwenye Neema. Ukiongozwa na Roho unakuwa uko chini ya NEEMA, ukiongozwa na mwili utaongozwa na Sheria. Sisi tuliookoka tunatakiwa kuongozwa na Roho ili UPENDO wa Mungu uwe ndani yetu na si kuongozwa na mwili yaani sheria.

Wagalatia 5 :22-23 “Lakini tunda la Roho ni UPENDO , furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.” Ukitaka kujua kuwa unaongozwa na Roho kitu cha kwanza utakacho kiona ndani yako ni  UPENDO.

Matunda yako uliyo yazaa kupitia Roho Mtakatifu yakimfurahisha Mungu ukiomba lolote utapewa.  Yako Matunda ambayo Yesu Kristo anatamani kuyaona kwetu na akiyaona yakamfurahisha atakupa zawadi. Yakimfurahisha akasema omba lolote na Baba wa Mbinguni atakupa chochote utakacho muomba.

Ukizaa Matunda ya Roho Mtakatifu  UPENDO utadumu ndani yako, kwa sababu huwezi kumtenganisha Roho Mtakatifu na UPENDO wao wanafanya kazi pamoja na wanapendana.